ม.นเรศวร เจ้าภาพจัดเสวนา สามัคคี “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” 

 

       เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานใน “กิจกรรมกาแฟยามเช้า” ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมีดำริให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชน ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสนิทสนมระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน ที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 

       พร้อมนี้ ภายในงานจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง จังหวัดพิษณุโลก และ เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University หรือ RUN) ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ที่ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัย จำนวน มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ทั้ง มหาวิทยาลัยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือทางวิชาการในการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมการวิจัยของเครือข่ายฯ รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวิจัยในระดับภูมิภาคต่อไป 

« 1 ของ 2 »

1,017 total views, 6 views today