พิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

       วันที่ พฤษภาคม 2562 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณพิเศษประจำมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยตัวแทบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายราชสักการะเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมทั้งรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ 

360 total views, 1 views today