โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต CWNU Exchange program intake for Fall semester 2019

      ด้วย Changwon National University ได้เสนอทุนการรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ในระดับปริญญาตรี ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 2 ราย เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต CWNU Exchange program intake for Fall semester 2019 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ระหว่างเดือนกันยายน 62 – กุมภาพันธ์ 63 (6 เดือน) หรือระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ระหว่างเดือนกันยายน 62 – สิงหาคม 63 (12 เดือน) เพื่อศึกษาทางด้านวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี โดย Changwon National University จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าหอพัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นิสิตผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

      ทั้งนี้ นิสิตผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด ดังเอกสารแนบท้าย และส่งเอกสารประกอบการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด มายังกองพัฒนาภาษา และกิจการต่างประเทศ ภายในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562

 

Download เอกสารแนบ

 

 

546 total views, 1 views today