นโยบาย งบประมาณ องค์ความรู้ รวมทีมยกระดับ SMEs

 

นโยบาย งบประมาณ องค์ความรู้ รวมทีมยกระดับ SMEs 

       SMEs หรือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีความสำคัญในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เนื่องจากธุรกิจเหล่านี้ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้จากผู้ประกอบธุรกิจสู่ประชากร ซึ่งทำให้เกิดการจ้างงาน ก่อให้เกิดรายได้ ที่จะทำให้โครงสร้างของเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น แล้วยังเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจขนาดใหญ่อีกด้วย 

       สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงานที่จัดทำนโยบายเพื่อนำไปพัฒนา SMEs และยังมีงบประมาณที่จะนำไปช่วยพัฒนาด้วย แต่ สสว. เป็นหน่วยงานเชิงนโยบาย ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติ จึงต้องมีความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความพร้อมในหลากหลายมิติ เพื่อนำนโยบายและงบประมาณไปดำเนินการให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมกับผู้ประกอบการ 

       วันที่ 19 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมมือ สสว. เปิดตัวศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellence Center) ซึ่งเป็น 1 ใน 8 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ อย่างเป็นทางการ โดยมี ผศ.นพ. ยุทธพงศ์ พุทธรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ผอ.วชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs และคุณณัฐกร พุทธสึม ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจรจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้แทนแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างศูนย์กลางส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องด้วยความพร้อมทั้งเครือข่าย องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายสาขาของนักวิจัย ที่จะช่วยพัฒนานวัตกรรมทางผลผลิตที่จะตอบต่อความต้องการ รวมไปถึงหน่วยงานที่ให้บริการแก่ชุมชนที่ครอบคลุม เช่น พื้นที่ส่งเสริมการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม (Co-Working Space) ห้องปฏิบัติการอุทยานวิทยาศาสตร์ หน่วยออกแบบนวัตกรรม หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร สถานที่ปรึกษาอุตสาหกรรมอาหารภูมิภาคอาเซียน-อเมริกา สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เป็นต้น   

       ศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในเชิงลึก ไปจนถึงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การต่อยอดผลิตภัณฑ์ การสร้างช่องทางการขายใหม่ๆ ซึ่งเริ่มต้นด้วยโครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2562 (พื้นที่ภาคเหนือ) รุ่นที่ 1  วันที่ 27 – 28 เมษายน 2562  จังหวัดพิษณุโลก, รุ่นที่ 2  วันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2562  จังหวัดนครสวรรค์, รุ่นที่ 3 วันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2562  จังหวัดกำแพงเพชร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 063-5897925 (ฝน), 087-6172029 (วุ้น), 085-7242595 (จา) 

 

ธิติ สิงห์คงเขียน
นเรศ เอี่ยมอินทร์: ถ่ายภาพ
News: 0282 

  

28,041 total views, 1 views today