นิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างประจำปี พ.ศ. 2562

       เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเผยแพร่ผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาและการพัฒนาการดำเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายฯ โดยจัดให้มีการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ Oral Presentation ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสังคม ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา และนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น และแบบ Poster Presentation ซึ่งจะคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 16 ประเภท เพื่อส่งเข้าร่วมในการประกวดในระดับชาติต่อไป พร้อมนี้ได้มอบโล่รางวัล “สหกิจศึกษาดีเด่น” ระดับเครือข่าย ดังนี้

       –  สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

       –  คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ได้แก่ นายวิรัช กาฬภักดี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

       –  ที่ปรึกษาการทำงานในสถานประกอบการดีเด่นระดับเครือข่าย ได้แก่ นางสาวสุนิตา ศรีสว่าง บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

       –  ผู้ปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ได้แก่ นายสารัลย์ กระจง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และนางสาวเนาวรัตน์ ปิ่นอำนาจ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

       – ผู้ประกอบการสหกิจศึกษาในสถานประกอบการดีเด่นระดับเครือข่าย ได้แก่ นายอภิชาต วงศ์กาวี บริษัทเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

       – สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ได้แก่ บริษัท ตาตง นครสวรรค์

       โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย คณาจารย์  นิสิต/นักศึกษาจากสถาบันเครือข่ายฯ และผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกว่า 500  คน ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

News: 278

1,120 total views, 3 views today