Sias International University สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกาศรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน “2019 Fall Semester Exchange Program”

      ตามที่มหาวิทยาลัยมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับ Sias International University สาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่ายตกลงจะให้การแลกเปลี่ยนนิสิตซึ่งกันและกัน

      ในการนี้ Sias International University เสนอรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน “2019 Fall Semester Exchange Program” ณ Sias International University สาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน 8 ทุน ระหว่างเดือนกันยายน 2562 – มกราคม 2563) ประจำปี 2562-2563 ระยะเวลา 4 เดือน เพื่อศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรม

      ทั้งนี้ Sias International University จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (6,800 หยวน/ภาคเรียน) ค่าธรรมเนียมรับเข้าศึกษา (300 หยวน) และ ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน (300 หยวน) ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นิสิตผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดโดยต้องเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 ขึ้นไป และมีสถานภาพเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรจนเสร็จสิ้นโครงการฯ มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ Cambridge English Placement Test (CEPT) จากกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ (DAILD) ไม่น้อยกว่าระดับ B1 คือ 30 คะแนนขึ้นไป หรือผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL เทียบเท่าในระดับเดียวกับผลคะแนนของ CEPT หรือผลคะแนนการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 4 หรือ TOCFL ระดับ A2

      โดยนิสิตสามารถยื่นเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่คณะต้นสังกัดและคณะเสนอชื่อมายังกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศภายในวันที่ 17 เมษายน 2562

Download เอกสารแนบ 1

Download เอกสารแนบ 2

Download เอกสารแนบ 3

Download เอกสารแนบ 4

Download เอกสารแนบ 5

Download เอกสารแนบ 6

334 total views, 1 views today