ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย Asian Institute of Technology (AIT) จังหวัดปทุมธานี

      ด้วย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย Asian Institute of Technology (AIT) จังหวัดปทุมธานี ได้แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิชาวิทยาการการเตรียมความพร้อมบรรเทาและจัดการภัยพิบัติ ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักวิชาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการพัฒนา โดยมีทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย (RTG Fellowship) ให้แก่บุคคลที่สนใจเพื่อรับการคัดเลือกทุนการศึกษา
โดยผู้สมัครขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

– มีสัญชาติไทย
– มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามที่เอไอทีกำหนด
-จบปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ

      สำหรับผู้สมัครขอรับทุนในหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ ต้องมีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรอย่างน้อย 1 ปี  โดยทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทยนี้ครอบคลุมเฉพาะค่าเล่าเรียนและค่าลงทะเบียน ไม่รวมค่าที่พักและค่าครองชีพ

      ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมได้ที่ dpmm.ait.ac.th ข้อมูลและหลักเกณฑ์การขอรับทุน https://www.ait.ac.th/admissions/scholarship/rtg-fellowship/ และเปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 https://admission.ait.ac.th/aoas/Applicant/FirstPage.aspx  หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ประสานงานได้ที่เบอร์ 02-524-6430

อีเมล dpmm.ait@gmail.com

Download เอกสารแนบ 1

Download เอกสารแนบ 2

Download เอกสารแนบ 3

1,403 total views, 3 views today