ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ณ ประเทศเกาหลี

      ด้วย บริษัท โพสโค โค้ทเต้ด (ประเทศไทย) จำกัด POSCO COATED STEEL (THAILAND) CO., LTD. ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ณ ประเทศเกาหลี ภายใต้โครงการ POSCO Asia Fellowship Overseas Scholarship Program

โดยทุนดังกล่าวจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2 ปี
โดยนิสิตผู้สนใจเข้าร่วมโครงการข้างต้นต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นนิสิตที่จบการศึกษาปริญญาตรี, ปริญญาโท สาขาใดก็ได้
2. เป็นนิสิตที่ไม่เคยศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศเกาหลีมาก่อน
3. นิสิตต้องไม่ถือสองสัญชาติ ไทย-เกาหลี
4. เป็นนิสิตที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเกาหลี ได้ในระดับดี

ทั้งนี้ นิสิตผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษาได้ที่เว็บไซด์ www.postf.org
และสามารถส่งใบสมัครได้ที่ asiafellowship@postf.org ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 62 – 15 เม.ย. 62

 

Download เอกสารแนบ 1

Download เอกสารแนบ 2

338 total views, 1 views today