หลักสูตรปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน (Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages)

        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน (Tianjin Normal University) ประเทศจีนได้จัดทำหลักสูตรปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน (Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages) และประกาศนียบัตรวิชาชีพครู สำหรับข้าราชการครู นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

        ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) จะสนับสนุนทุนการศึกษาประเภทเต็มจำนวน (Full Scholarship) ในการศึกษาระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน (Tianjin Normal University) ประเทศจีน
ตลอดระยะเวลา 4 ภาคเรียน ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ และ ค่าครองชีพรายเดือน เดือนละ 3,000 หยวน

        อนึ่ง ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าวีซ่า และค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 3 ภาคการศึกษา ผู้ขอรับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง โดยผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดและสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 064-178-0041 และยื่นใบสมัครได้ที่สถาบันขงจื๊อฯ ห้อง 1072 ชั้น 7 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เวลา 08.30 ถึง 17.00 ยกเว้นวันหยุดราชการ หรือทางอีเมล์ bsrukongzi@hotmail.com โดยหมดเขตรับสมัครวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

Download เอกสารแนบ

946 total views, 1 views today