UMAP International Secretariat ได้แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์โครงการเปิดรอบรับสมัคร UMAP-COIL Honors Program 2019

ด้วย UMAP International Secretariat ได้แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์โครงการเปิดรอบรับสมัคร
UMAP-COIL Honors Program 2019
โดยให้นิสิตศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการ ค่าใช้จ่าย และขั้นตอนการสมัครตามรายละเอียดโครงการ http://umap.org/programs/umap-coil-program-list/#program-contents

 

Download เอกสารแนบ

406 total views, 2 views today