ม.นเรศวรต้อนรับการดูงานจากสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

      วันที่ 21 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากค่ายเยาวชนสภาคริสตจักรในประเทศไทย จำนวน 90 คน ซึ่งการดูงานในครั้งนี้ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาและส่งเสริมอนุชน ในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ให้เติบโตทั้งได้ร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนคริสเตียนด้วยหลักคำสอนขององค์พระเยซูคริสต์และทักษะในการรับใช้พระเจ้าด้วยนวัตกรรมใหม่ 

     โอกาสนี้มหาวิทยาลัย นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมการดำเนินงานของกองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้ดูงานในส่วนของหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ผ้า นอกจากนี้ยังดูงานที่ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด พิษณุโลก 

 

News : 0257 

271 total views, 1 views today