ม.นเรศวรจัด “โครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจร เอื้ออาทรชุมชน ประจำปี 2562”  

       วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลสนามคลี ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลกคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรโดย ดร.สุชาติ  เมืองแก้ว  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประธานในพิธี  พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากนายบุญเหลือ บารมีนายอำเภอบางกระทุ่มผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ตำบลสนามคลีเข้าร่วม 

       ดร.สุชาติ  เมืองแก้ว  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวรกล่าวว่าการจัดโครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจร เอื้ออาทรชุมชน ประจำปี 2562ในครั้งนี้เป็นการยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยมีมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้ามามีบทบาทที่สำคัญร่วมมือและประสานงานกับเทศบาลตำบลสนามคลีเพื่อมุ่งเน้นให้ตำบลสนามคลีให้เป็นตำบลที่มีความเข้มแข็งในการพัฒนามิติต่างๆโดยเฉพาะมิติของการดูและรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุในปัจจุบันได้ประสบความสำเร็จและสร้างรายได้เป็นรูปธรรมให้แก่คนในชุมชนก็คือ บึงบัว เป็นแหล่งรายได้สำคัญของตำบลที่เกิดจากการขับเคลื่อนของคนในชุมชน   

       การจัดโครงการในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้บูรณาการณ์องค์ความรู้วิทยาการด้านต่างๆตลอดจนผลงานวิจัยและวิชาการจากมหาวิทยาลัยถ่ายทอดสู่ชุมชนอย่างสอดคล้องเหมาะสม และตรงตามความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งเป็นห้องปฏิบัติการทางสังคมสำหรับคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนิสิตนักศึกษา นำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนได้อย่างตรงประเด็น รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความต้องการในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชนเผยแพร่ผลงาน พร้อมทั้งภาพลักษณ์ที่ดีงาม และความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ภายในงานมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรและหน่วยงานเครือข่ายภายนอก จำนวน 30 จุดบริการโดยแบ่งออกเป็นคณาจารย์ 86 ท่าน เจ้าหน้าที่ 75 ท่าน และนิสิต 74 ท่าน รวมทั้งสิ้น 235 ท่าน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ตำบลสนามคลีและผู้ที่สนใจในเขตพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีกิจกกรรมที่ให้บริการวิชาการต่างๆที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย อาทิ  การเสริมทักษะพื้นฐานการเล่นฟุตซอล การเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลี การวาดภาพระบายสี การให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนชุมชน การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การประมงและการเพาะปลูกพืช การสร้างแบรนด์สินค้าชุมชน การคัดกรองโรคซึมเศร้า การตรวจสายตา และการให้บริการทางทันตกรรม   

 

 

6,963 total views, 2 views today