โครงการ Unpad Summer Program 2019 ภายใต้หัวข้อ Empowering integrated Culture and Art for Tourism via Digital Economy 4.0

      ด้วย Universitas Padjadjaran ประเทศอินโดนีเซีย ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการ Unpad Summer Program 2019  ภายใต้หัวข้อ Empowering integrated Culture and Art for Tourism via Digital Economy 4.0 ในระหว่างวันที่ 11 – 25 กรกฎาคม 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีภายใต้สภาพแวดล้อมในต่างประเทศ โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

สิทธิพิเศษ (Early Bird)  : เป็นเงิน 270 USD ภายใน 1 มิ.ย. 62 

อัตราทั่วไป (Regular)  : เป็นเงิน 300 USD ภายใน 30 มิ.ย. 62  

        อนึ่ง ค่าลงทะเบียนครอบคลุม ค่าที่พักและค่าอาหารสำหรับ 14 วัน ค่าเดินทางภายในประเทศ ค่าประกันสุขภาพ ค่าชุดฟอร์ม และค่ากิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ โดยไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ และค่าประกันการเดินทาง ซึ่งนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยสามารถสมัครออนไลน์เข้าร่วมโครงการได้ที่ http://international.unpad.ac.id/summer-program/

      ทั้งนี้ Universitas Padjadjaran ได้เสนอทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน และเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

– อันดับที่ 1 และ 2 ได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียน

– อันดับที่ 3 – 5 ได้รับส่วนลดค่าลงทะเบียน 75%

– อันดับที่ 6 – 10 ได้รับส่วนลดค่าลงทะเบียน 50%

      โดยนิสิตผู้สนใจต้องยื่น Program Proposals ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ตามหัวข้อ (theme) ให้คลอบคลุม 5 ประเด็น โดยสามารถศึกษารายละเอียด การสมัครขอรับทุนได้ทีเว็บไซด์ http://international.unpad.ac.id/summer-program/ ในหัวข้อ “Scholarship” 

 

Download เอกสารแนบ 1

Download เอกสารแนบ 2

Download เอกสารแนบ 3

 

488 total views, 3 views today