ทุนการศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2562/2563

      ด้วย สกอ. เวียนแจ้งเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง และคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน (Chinese Scholarship Council: CSC) ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอรายชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2562/2563 เพื่อศึกษาต่อ ณ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน 7 ทุน โดยได้รับการสนันสนุนค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือนและอื่นๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงื่อนไขการได้รับทุน และสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครหรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบรายละเอียดดังเอกสารแนบ

      ทั้งนี้ สกอ. ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอรายชื่อผู้รับทุนที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของ CSC จำนวน 1 รายเท่านั้น โดยขอได้โปรดศึกษาเงื่อนไขต่างๆและส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนมาที่กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศภายในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ทั้งนี้หากมีผู้สนใจสมัครรับทุนมากกว่า 1 ราย มหาวิทยาลัยจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกในลำดับต่อไป

Download เอกสารแนบ

 

 

388 total views, 1 views today