ทุน 3rd  AUAP-ZU Scholarships ประจำปี 2562 โดย The Association of Universities of Asia and the Pacific Secretariat (AUAP)

      ด้วย The Association of Universities of Asia and the Pacific Secretariat (AUAP) ร่วมกับ Zhengzhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน แจ้งประชาสัมพันธ์ทุน 3rd  AUAP-ZU Scholarships ประจำปี 2562 โดยกำหนดรับทุนช่วงแรกในเดือนมีนาคมและช่วงที่สองในเดือนพฤศจิกายน เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก ณ Zhengzhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน รายละเอียดสาขาวิชาดังเอกสารแนบ โดยผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

      โดย ทุนการศึกษาดังกล่าวสนับสนุนการค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับระดับปริญญาโท 3,000 หยวน และสำหรับระดับปริญญาเอก 3,500 หยวน
ส่วนผู้ได้รับทุนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง  ได้แก่ ค่าบัตรโดยสารระหว่างประเทศ ค่าวีซ่า ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าประกันสุขภาพ

ทั้งนี้ ช่องทางการสมัครมี 2 ช่องทางคือ

 1. สมัครผ่าน AUAP โดยมหาวิทยาลัยต้องชำระค่าสมาชิก AUAP ล่วงหน้า 3 ปี เป็นยอดเงินรวม 2,400 USD และได้รับโควตาเพื่อเสนอตัวแทนมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับทุนจำนวน 2 ราย (ภายใน 31 มีนาคม 2562)  โดยผู้สมัครมีคุณสมบัติ
  1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือโท
  2. มีผลการเรียนในระดับดีมาก (3.00 ขึ้นไป)
  3. มีโครงร่างงานวิจัย (450-500 คำ)
  4. มีสุขภาพดี
 2. สมัครผ่าน Zhengzhou University โดยตรงทางช่องทางออนไลน์ปรกติ และมิได้รับโควต้าใดๆ โดยสมัครออนไลน์ได้ที่ https://zzu.17gz.org  และส่งเอกสารประกอบการสมัครไปยัง Zhengzhou University ได้แก่
  1. สำเนาหนังสือเดินทาง
  2. สำเนาใบปริญญาบัตรพร้อมรับรองสำเนา
  3. เอกสารใบ Transcript
  4. Letter of recommendation จำนวน 2 ฉบับ
  5. โครงร่างงานวิจัย (อย่างน้อย 2,000 คำ)
  6. คะแนนภาษาต่างประเทศ
  7. เอกสาร Physical Examination (มีอายุ 6 เดือน)
  8. เอกสาร Non-criminal record (มีอายุ 6 เดือน)
  9. เอกสารแนบอื่นๆ

 

Download เอกสารแนบ 1

Download เอกสารแนบ 2

 

 

 

13,212 total views, 2 views today