อธิการบดี เปิดเวที “Retreat” เสริมพลังการสร้างการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีม

 

       ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวถึงทิศทางการดำเนินงานว่า การทำงานของทีมบริหารที่จะดำเนินการร่วมกับบุคลากรมหาวิทยาลัยจะเน้นการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล  มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือ  การสร้างการมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีมภายในมหาวิทยาลัย

       มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้มีการประชุมทบทวนนโยบาย (Retreat) สำหรับผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรทุกภาคส่วน  และได้ดำเนินการไปแล้วได้แก่ การประชุมทบทวนนโยบายในระดับผูhบริหารมหาวิทยาลัย และระดับผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสํานักเลขานุการคณะ/วิทยาลัย ที่ผ่านมา และได้กำหนดให้มีการประชุมทบทวนนโยบายสำหรับอาจารย์ บุคลากรในทุกภาคส่วน เพื่อการสร้างการมีส่วนร่วมและการเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer ให้ทันต่ออนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนี้

       1. การประชุมทบทวนนโยบายสำหรับหัวหน้าภาควิชา

       2. การประชุมทบทวนนโยบายสำหรับหัวหน้างาน

       3. การประชุมทบทวนนโยบายสำหรับบุคลากรสายวิชาการ

       4. การประชุมทบทวนนโยบายสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

       อย่างไรก็ตาม ในการก้าวสู่ ปี 30 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาคมในการนำพาให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งนวัตกรรมเพื่อประชาชนอย่างยั่งยืน

548 total views, 2 views today