คณะพยาบาลฯ ม.นเรศวร จัดพิธีมอบหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล 

       เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีมอบหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล รุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 124 คน รวมถึงการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นิสิตพยาบาลที่มีผลการเรียนดี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธี  ทั้งนี้ นิสิตที่ได้รับเกียรติบัตรส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 (ในปีที่ผ่านมา  ได้ผลการเรียนในระดับ A ไม่น้อยกว่า 10 ตัว) ได้แก่ นางสาวทอแสง มาตรักชาติ, นางสาวณัฐฐาทิพย์ ทะกา, นางสาวนริสรา ตันพานิชกุล และนางสาวสุนิภา กันทา 

       สำหรับพิธีรับหมวกของวิชาชีพพยาบาล เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตพยาบาลได้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งวิชาชีพ โดยผ่านนัยสำคัญของเครื่องแบบที่ตนสวมใส่ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล อีกทั้งเป็นการเตือนให้นิสิตพยาบาลทุกคนได้ตระหนักถึงหน้าที่อันสำคัญในการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความผาสุก คุณภาพชีวิตของผู้รับบริการ อุทิศตนเองเพื่อความสุขของประชาชนตลอดจนการยืดมั่นในจรรยาบรรณและกรอบของวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้สู่วิชาชีพขึ้น กิจกรรมพิธีรับหมวกพยาบาลและเข็มเครื่องหมายชั้นปีที่ 2 เพื่อเป็นการปลูกฝังและกระตุ้นเตือนให้นิสิตเกิดความรักในหน้าที่และวิชาชีพพยาบาลของตนเอง ตลอดจนต้องมีความซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ก่อนการฝึกปฏิบัติในแหล่งฝึกของโรงพยาบาลต่อไป 

 ขอขอบคุณภาพจาก : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

Facebook : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
https://www.facebook.com/NursingNaresuan/  

2,394 total views, 6 views today