โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Center for Japanese Languages Education, Fall semester 2019 ณ Reitaku University ประเทศญี่ปุ่น

      ด้วย Reitaku University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Center for Japanese Languages Education, Fall semester 2019 ณ Reitaku University ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ระหว่างเดือนกันยายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อศึกษาภาษาญี่ปุ่น แบบลงทะเบียนเรียนและสามารถโอนหน่วยกิตได้ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

      ทั้งนี้ นิสิตผู้ได้รับการคัดเลือกนิสิตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและที่พัก จาก Reitaku University โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรสามารถเสนอชื่อเข้าร่วมได้จำนวน 1 ราย รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครและโครงการ ดังเอกสารแนบ

Download เอกสารแนบ

429 total views, 2 views today