สภามหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมชื่นชมยินดีนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 

       วัอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3  อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 258 (2/2562) โดยมีกรรมการเข้าร่วมประกอบด้วย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี กรรมการสภาประเภทผู้บริหาร กรรมการสภาประเภทอาจารย์ และนายสุมิตร สุภาดุลย์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยนเรศวร    

       ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตที่ได้รับรางวัลจากการประกวดอาคารหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561   ดังนี้ 

       1)  รางวัลชนะเลิศได้แก่ อาคาร 9 ห้อง 09221
              –  นางสาวจิตรา  บุญเรือง นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 
              –  นางสาวสุดารัตน์   สารีพันธ์ นิสิตคณะบริหารธุรกิจฯ
              –  นางสาวเจนจิรา ยศแสง นิสิตคณะนิติศาสตร์
              –  นางสางอรพรรณ จันทร์ขำ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 

       2)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  อาคาร 9 ห้อง 09318
              –  นางสาวนิศารัตน์ จันทร์คุ้ม นิสิตคณะวิทยาศาสตร์
              –  นางสาวบุษกร ชื่นบางบ้า นิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ
              –  นางสาวอนุธิดา ภู่ระย้า นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
              –  นางสาวมาร์ลี่ เกิ๊ป นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

       3)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อาคาร 1 ห้อง 01320
              –  นางสาววิลาวัณย์ สายคำผา นิสิตคณะบริหารธุรกิจฯ
              –  นางสาวปภัสสร อินธิราช นิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ
              –  นางสาวสุมาพร กลัดปลี นิสิตคณะสหเวชศาสตร์
              –  นางสาวนฤพร ยามดี นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ 

       4)  รางวัลชมเชย  ได้แก่ อาคาร 12  ห้อง 12201
              –  นายศุภชัย ไฉนงุ้น นิสิตคณะศึกษาศาสตร์
              –  นายธนวัฒน์ ชื่นชอบ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์
              –  นายธนวัฒน์ ทองคำขาว นิสิตคณะศึกษาศาสตร์
              –  นายชญานนท์ เสือโต นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 

       5)  รางวัลชมเชย  ได้แก่  อาคาร 14 ห้อง 14320
              –  Mr.Yathsoeung Ho บัณฑิตวิทยาลัย
              
–  Mr.Sovanna Phoeurn บัณฑิตวิทยาลัย
              –  Mr.Tha Khloeum บัณฑิตวิทยาลัย 

 

       นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ส่งนิสิต เข้าร่วมการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศและนานาชาติ  ด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยยังได้ร่วมชื่นชมและแสดงความยินดีกับนิสิตแต่ละคณะที่ได้ เข้าร่วมการแข่งขัน ดังต่อไปนี้  

       1. การแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ กรณีดับเพลิง (Drone for firefighting)  

       คณะแพทยศาสตร์  ได้รายงานผลการแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ กรณีดับเพลิง (Drone for firefighting)  ภายใต้การจัดงานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ฮอลล์ 9 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี   โดยทีมจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากผู้แข่งขันจำนวน 29 ทีมทั่วประเทศ  ดังรายนามต่อไปนี้
              1)  นายอภิสิทธิ์ เพ็ชรเจริญ  นิสิตจากคณะแพทยศาสตร์
              2)  นายศรรักษ์ คำป้อม  นิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
              3)  นายพงษ์นิรันด์ เลิศรัศมี  นิสิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

       2. การแข่งขันวิชาการภาษาฝรั่งเศส

       คณะมนุษยศาสตร์  ขอแจ้งผลการนำนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการภาษาฝรั่งเศส ในงานกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จัดขึ้นเป็นปีที่ 39 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  ดังนี้
       2.1  รางวัลที่ 1  การแข่งขันจัดบอร์ดนิทรรศการ การแข่งขันการจัดบอร์ดนิทรรศการที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับชื่องาน
              
1)  นางสาวพัชริดา อรอินทร์
              2)  นางสาวอัจจิมา รชตวงศธร
              3)  นายณัฐพงศ์ ขุนเจริญ
              4)  นางสาวโรชา ไกรประยูร
              5)  นายวีรภัทรวงศ์ จิระสวัสดิ์ 

       2.2  รางวัลที่ 3  การแข่งขันแสดงละครสั้นภาษาฝรั่งเศส
              
1)  นางสาวแพรวพรรณ ทองศรีจันทร์
              2)  นางสาวนภัสนันท์ กันทะเขียว
              3)  นางสาวพรหมพร พรหมธาดา
              4)  นายกิตติศักดิ์ ใจรักษ์
              5)  นายปภพ บุญทวี 

       2.3  รางวัลชมเชย
              1)  การแข่งขันเขียนภาษาฝรั่งเศสตามคำบอก ได้แก่  นางสาวนภัสชยา จุ้ยสุข
              2)  
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส ได้แก่  นางสาวปิยธิดา   กิตวงค์  
              3)  
การแข่งขันเล่าเรื่องเป็นภาษาฝรั่งเศส  ได้แก่ นางสาวภัคจิรา  ตุลยนิษกะ
4)  
การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส ได้แก่ นางสางนัฐสรา  สิริวราวุธ 

       3. การแข่งขันโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์และบทบาทสมมุติเชิงวัฒนธรรมเกาหลี

       คณะมนุษยศาสตร์ ขอรายงานผลการแข่งขันโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์และบทบาทสมมุติเชิงวัฒนธรรมเกาหลี ครั้งที่ 3 หัวข้อ  เว็บตูนเกาหลี หัวข้อย่อย “หากเปลี่ยนตัวฉันเป็นตัวละครในเว็บตูน” เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยทีมนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก จำนวน 4 คน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ดังรายนามต่อไปนี้
              1)  นางสาวทักษพร เทพจันตา
              2)  นางสาวเมธินี หวังกุลกลาง
              3)  นางสาวกรกนก เมืองมงคล
              4)  นางสาวไข่มุก สอนแก้ว 

 

1,265 total views, 2 views today