ม.นเรศวรรุก! ตอบโจทย์การพัฒนาอุปกรณ์ RTK GNSS ต้นทุนต่ำ 

โลกกับเทคโนโลยี  
       
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทกับสังคมเป็นอย่างมาก นอกจากจะมีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจ และเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานมากขึ้น นับเป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งของการพัฒนาของโลก ท่ามกลางยุคแห่งเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา รวมถึงด้านนวัตกรรม ที่ถูกพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเราจะได้เห็นความสร้างสรรค์ใหม่ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาต่อไปได้อีกในอนาคตไม่รู้จบ  

 

มน. รับมือ 
       
มหาวิทยาลัยนเรศวรในฐานะมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ได้จัดการองค์ความรู้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัยอย่างเข้มแข็ง รวมถึงการเตรียมความพร้อม (รับมือ) ต่อการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วทั้งในด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม เพื่อให้สามารถตั้งรับและพร้อมปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพสูงสุด  เช่น การสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาในทุกมิติของสังคม 
  

GPS   
       
GPS เครื่องรับสัญญาณจากระบบระบุพิกัดพื้นโลกด้วยดาวเทียม (เครื่องรับ GPS) อุปกรณ์ระบุตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม อาศัยระบบดาวเทียมที่เรียกว่า Global Navigation ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะมักจะเรียกอุปกรณ์ระบุตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม (หรือ อุปกรณ์ GNSS) ว่าอุปกรณ์ GPS ซึ่งมีขนาดเล็กและใช้งานได้อย่างแพร่หลาย ในปัจจุบันระบบ GNSS ให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วโลกมีอยู่ ระบบ ได้แก่ GPS โดยประเทศอเมริกา GLONASS โดยประเทศรัสเซีย BEIDOU โดยประเทศจีน และ Galileo โดยกลุ่มประเทศยุโรป (EU)  

       ปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเสริมทักษะการอ่านแผนที่ และหาเป้าหมาย ให้ง่ายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เปรียบเสมือนผู้ช่วย เช่นงานสำรวจ การทำแผนที่ และอื่นๆ โดยทั่วไปความถูกต้องของตำแหน่งพิกัดบนอุปกรณ์ GNSS อยู่ที่ประมาณ 5-10 เมตร ซึ่งเพียงพอสำหรับการระบุตำแหน่งในแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ มีปัญหาความคลาดเคลื่อนซึ่งเป็นสาเหตุของความน่าเชื่อถือ ล่าช้า และอาจเกิดข้อพิพาทตามมา ทำให้ข้อมูลไม่สามารถอ้างอิงได้ เช่น ความเคลาดเคลื่อนสะสม ทำให้ไม่มีค่าพิกัดในพื้นที่ทับซ้อนในระวางแผนที่  อีกทั้งยังมีราคาต้นทุนสูง จึงยากที่จะนำมาใช้อย่างทั่วถึง 

 

มาเป็น RTK GNSS High quality & Low cost  
       
(แต่) สำหรับการใช้งานเฉพาะด้านนั้น เช่น งานสำรวจ การทำแผนที่ เป็นต้น หรือบางแอปพลิเคชันที่ต้องการความถูกต้องของตำแหน่งสูง(ต้องการความแม่นยำสูง) ในระดับเซนติเมตร เช่น autonomous vehicle หรือติดตามตำแหน่งการเคลื่อนไหวของนักกีฬาในสนาม เป็นต้น จะไม่มีปัญหาอีกต่อไป 

       สำหรับครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน  อัศวสุธีรกุล , Dr. Antony Harfieldนายประเสริฐ เวียงสุขไพบูลย์ จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับองค์กรภาคเอกชน (และบริษัท แนคคร่า ไมโครเทค จำกัด) ร่วมมือกันสร้างโครงการวิจัยเกี่ยวกับอุปกรณ์รับสัญญาณจีเอ็นเอสเอส ที่สามารถตอบสนองกปัญหาความคลาดเคลื่อน แม่นยำ และราคาแพงของอุปกรณ์ได้ และสามารถพัฒนาอุปกรณ์หาค่าพิกัดความถูกต้อง ได้ดีกว่า 1 เมตร หรือ 1-2 เซนติเมตรได้เองภายในประเทศ พร้อมระบบควบคุม บริการข้อมุลและการประยุกต์ใช้งาน  

       จากการพัฒนา GNSS to Low-cost RTK GNSS receiver  ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ด้วยการหาพิกัดอย่างถูกต้อง แม่นยำ จากในระดับ 5-10 เมตร ละเอียดขึ้นเป็น 1-2 เซนติเมตร ด้วยราคาที่ถูกลงประมาณเท่าตัว อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้งานกับ Unmanned aerial vehicle , Precise agriculture , Autonomous car , Land Deformation System ซึ่งในส่วนของอุปกรณ์ผู้วิจัยได้พัฒนาชขุดบอร์ดดอิเล็กทรอนิกส์รับสัญญาณ GNSS เพื่อประมวลแลแบบ RTK โดย ตั้งชื่อว่า “พันธุ์ไทย” หรือ “Pantai” ซึ่งพัฒนาโดยใช้ชิพรับสัญญาณของ U-Blox  

       มี 2 รูปแบบ คือ platform “ Pantai RTK Base Station (PRB)” สำหรับการใช้งาน Outdoor และ Developer Kit “Pantai RTK Module (PRM)” สำหรับนำไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น Drone and lot device หรือ ใช้เก็บพิกัดเพื่อสำรวจหรือติดตั้งกับยานพาหนะ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ  

       ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ดำเนินการติดตั้งตู้ PRB ที่อาคารคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ตู้ และได้ติด PRM กับรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัย ที่หมด คัน เพื่อทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ Pantai รวมถึงควบคุมการทำงาน 

       ในส่วนของซอฟแวร์ ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบศุนย์กลางควบคุมการทำงานบนคลาวด์ เรียกว่า RTK Control Centre  ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างอุปกรณ์ Pantai กับผู้ใช้งาน โดยจะส่งข้อมูลพิกัดและสื่อสารกับระบบศูนย์กลางควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต  ในขณะที่ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลพิกัดและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ได้ผ่านหน้าเว็บแอปพลิเคชัน RTK Control Centre นี้ถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้แก่ NodeJS และระบบคลาวด์แพลตฟอร์มของ Google  ที่มีบริการฐานข้อมูลเรียลไทม์ Firebase สำรองรับอุปกรณ์และข้อมูลพิกัดที่จะเพิ่มเข้าสู่ระบบปริมาณมากในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในโครงการนี้ได้พัฒนาฟีเจอร์เพิ่มเติมในแอปพลิเคชัน Naresuan University บนระบบปฏิบัติการ ios เพื่อแสดงตำแหน่งปัจจุบันของรถไฟฟ้าทั้ง คัน แบบเรียลไทม์   

 

31,641 total views, 1 views today