พรมมิ พัฒนาไปอีกขั้น สู่ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเข้มข้นหลากรส

       รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ หนึ่งในทีมผู้วิจัย และอาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า จ า ก ก า ร ที่ ค ณ ะ ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ทำการศึกษาพัฒนาสมุนไพรพรมมิ เพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บำรุงความจำ ได้พัฒนาวิธีการเพาะปลูก วิเคราะห์ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร พัฒนาวิธีการสกัด พรมมิที่ได้มาตรฐาน และมีความคงตัว ได้ศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัดพรมมิในสัตว์ทดลองและในคนแล้ว รวมถึงได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดแก่ทางองค์การเภสัชกรรมที่ผ่านมา 

       ล่าสุด ในงานวิจัยนี้คณะผู้วิจัยได้ศึกษาต่อยอดในการพัฒนาพรมมิสู่ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเข้มข้นหลากหลายรส ดื่มง่าย ไม่เติมน้ำตาล เช่น ผสมน้ำมะขามผสมน้ำเสาวรสผสมน้ำพรุนและผสมน้ำหม่อน เป็นต้น เพื่อบำรุงความจำ บำรุงสมอง สำหรับคนวัยทำงานและผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่ต้องการกลืนยาเม็ด โดยได้รับทุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอการวิเคราะห์ผลจากการวิจัยในคน คาดว่าจะทราบผลอีกไม่นานนี้ 

       “เวลานำไปใช้จริงมีประชาชน ผู้สูงอายุบางส่วนไม่อยากกลืนยาเม็ดเพราะยาเม็ดมีขนาดใหญ่เท่ากับยาพาราเซตามอล นักวิจัยจึงคิดโจทย์ว่าจะทำอย่างไรให้ทานสารสกัดพรมมิง่ายขึ้น จึงทำผลิตภัณฑ์ให้เป็นน้ำผสมกับสมุนไพรหรือผลไม้ไทย เป็น Brahmi Essence (พรมมิ เอสเซนซ์) ในขนาด 40 มิลลิลิตร ซึ่งในท้องตลาดมีความต้องการผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มที่ช่วยบำรุงสุขภาพ โดยตอนนี้ได้ทำการวิจัยในคนเสร็จเรียบร้อยเเล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ผลว่า ในรูปแบบของพรมมิในรู้แบบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเข้มข้นจะให้ผลในเชิงประสิทธิภาพและความปลอดภัยดีเหมือนๆกับพรมมิเม็ดหรือไม่ แต่โดยทฤษฎีแล้วทีมผู้วิจัยเชื่อว่าผลที่วิเคราะห์ออกมาจะเหมือนกัน เพราะใช้สารสกัดเหมือนกัน” รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก กล่าว 

       ทั้งนี้ หากภาคส่วนที่มีความสนใจต้องการจะทำการต่อยอดเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเข้มข้น Brahmi Essence (พรมมิ เอสเซนซ์) สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ 0-5596-3618  อีเมล์ k_ingkaninan@yahoo.com 

2,591 total views, 3 views today