ผลักดันพนักงานสายสนับสนุน “ทำงานเชิงรุก”  สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยเพื่อปวงชน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประธานเปิดการประชุมทบทวนนโยบาย (Retreat) และสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ณ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายคมน์ เครืออยู่ หัวหน้าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตากให้การต้อนรับ ซึ่งการประชุมทบทวนนโยบาย (Retreat)ครั้งนี้มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรสำนักงานเลขาแต่ละคณะ และผู้อำนวยการกองในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

การประชุมเริ่มต้นจากบรรยายพิเศษ เรื่อง “การทำงานเชิงรุก” โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer เนื่องจากปัจจุบันและอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพบุคคลจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อปวงชนอย่างแท้จริงที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงทำให้ต้องจัดการประชุมทบทวนนโยบาย (Retreat) ในครั้งนี้

โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไม่หยุดนิ่ง วิถิชีวีตและการทำงานจึง ต้องปรับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อความอยู่รอดขององค์กร ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องการบุคลากรที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ให้เทคนิคการสร้างงานเชิงรุก เพื่อให้บุคลากรทุกคนรสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงาน มีรายละเอียดดังนี้

  1. จัดการประชุมระดมสมองเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งยอมรับความคิดของทุกคน โดยให้เรียงลำดับความสำคัญของข้อเสนอแนะจึงนำไปสู่การปฏิบัติ
  2. จัดทำแผนการปฏิบัติ (Implementation plan) ร่วมกัน ได้แก่ งบประมาณ ,กิจกรรม ,วิเคราะห์ / สังเคราะห์ผลสำเร็จ เป็นต้น
  3. ลงมือทำตามแผนที่กำหนด พร้อมทั้งสร้างตัวชี้วัดความสำเร็จร่วมกันและสร้างเวทีการนำเสนอความคิด

“การทำงานเชิงรุก” (Proactive) นั้น จะช่วยลดปัญหาในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงพัฒนางานให้ดีขึ้น ส่งผลโดยตรงต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง และการพัฒนาของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

นอกจากนี้ การประชุมทบทวนนโยบาย (Retreat) ครั้งนี้ ยังได้มีการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร ได้แก่ การสร้างทักษะ และการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข” โดย ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและนิสิตสัมพันธ์, “ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางด้วยโครงการบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรคืนถิ่น”  โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณทวีสุข กรรณล้วน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษฯ และ นายประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและ “การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่การผลิตบัณฑิต” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มแม่น พร้อมกันนี้ยังได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย ในรูปแบบของการอภิปรายกลุ่ม (Panel Discussion) เพื่อระดมความคิดเห็นในการร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยในแต่ละพันธกิจต่อไป

 

สรุปผลการประชุมทบทวนเชิงนโยบาย (Retreat) ผู้บริหารระดับกองและสํานักเลขานุการคณะ/วิทยาลัย

วันที่ 9 -10 กุมภาพันธ์ 2562

 – ดาวโหลดเอกสาร –

 

 

 

562 total views, 2 views today