เตรียม 5 หลักสูตรใหม่ เพื่อการผลิตบัณฑิตยุคใหม่ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธาน ในการประกาศผลการประกวดโครงการการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตยุคใหม่ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ซึ่งประกวดไปเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องนเรศวร 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรหรือออกแบบหลักสูตรใหม่ ในลักษณะพหุวิทยาการและสหวิทยาการ โดยใช้ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)  เป็นเป้าหมายหลักในการประเมินผล สร้างบัณฑิตยุคใหม่ที่ทำงานได้จริงอันเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

 

โดยมีหลักสูตรได้รับรางวัล จำนวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย

  1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 30,000 บาท

ลำดับที่

ชื่อผลงาน

1

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการเกษตร (Innovative Agribusiness)

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  ผศ.ดร.พีระศักดิ์  ฉายประสาท

สังกัด คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  ดร.อาทิตยา  วังวนสินธุ์

สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

  1. หลักสูตรประกาศนียบัตร จำนวน 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

ลำดับที่

ชื่อผลงาน

1

ชื่อหลักสูตร การใช้โดรนเพื่อการเกษตรสมัยใหม่

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  ผศ.ดร.พีระศักดิ์  ฉายประสาท      ดร.นุชนาฏ  ภักดี

สังกัด คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2

ชื่อหลักสูตร วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล Certificate of Digital Terrestrial Radio Broadcast

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  ผศ.ดร พนิดา จงสุขสมสกุล

สังกัด คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

3

ชื่อหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  ดร.อาทิตยา  วังวนสินธุ์

สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์

News : 0195

815 total views, 2 views today