ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Turkey scholarship ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับปริญญาตรี โทและเอก

              ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Turkey scholarship ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับปริญญาตรี โทและเอกในประเทศตุรกีแก่นิสิตต่างชาติ โดยรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีครอบคุลมค่าใช้จ่ายให้ผู้รับทุนและจัดสรรที่เรียนในระดับอุดมศึกษาโดยมีเงื่อนไขว่าผู้ได้รับทุนจะต้องผ่านการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาตุรกีในระดับ C1 ขึ้นไป หรือ ต้องเข้าเรียนหลักสูตรเตรียมภาษาตุรกีเป็นเวลา 1 ปีและต้องสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาตุรกีให้ผ่านระดับ C1 เมื่อเสร็จสิ้นหลักสูตรการเตรียมภาษา

          โดยเปิดรับสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.turkiyeburslari.gov.tr เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. – 21 ก.พ. 62 และมีการสัมภาษณ์ในช่วงเดือน เม.ย. – พ.ค. 62 โดยประกาศผลในเดือน ก.ค. 62 รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

Download เอกสารแนบ

602 total views, 1 views today