ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 257 (1/2562) 

      วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3  อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3  พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีกรรมการเข้าร่วมประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี กรรมการสภาประเภทผู้บริหาร กรรมการสภาประเภทอาจารย์  โดยมีประเด็นที่น่าสนใจจากการประชุมสภา ดังนี้ 

      พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบประกาศนียบัตร เพื่อแสดงความยินดีให้แก่ นายธนวัฒน์ ภู่ฝัก นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปีที่ 4 นายนนฤทธ์ มาเนียม นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปีที่ 4 และ  นายอดิเทพ ศรีบุญ นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์  ซึ่งนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย โดยการคว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา การประกวดหนังสั้นพลเมืองไทย จากสถาบันพระปกเกล้า ในผลงาน “The Lost Helmets หมวกกันน็อคที่หายไป” ภายใต้โครงการหนังสั้น “พลเมืองไทย” (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง) จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความสำคัญของความเป็นพลเมืองที่มีจิตสำนึกสาธารณะ ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวของหนังสั้น ความยาวไม่เกิน 3-5 นาที โดยมี ผู้เข้าแข่งขันจากทั่วประเทศ 

      หลังจากนั้น พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุมด้วยการขอบคุณทุกท่านที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาได้อย่างเรียบร้อย และพิจารณาวาระการประชุมต่างๆที่น่าสนใจดังนี้ 

      1. ผลการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยจะเข้ารับตำแหน่งในวาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี 

      2. การอนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาต่างชาติ เพื่อเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาด้านการวิจัย การเรียนการสอน  ดังนี้

      –  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 14 สถาบัน ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้นำสถาบันอุดมศึกษา ไทย – เมียนมา    

      –  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สถาบัน Faculty of Dentistry Niigata University ประเทศญี่ปุ่น โดยคณะทันตแพทยศาสตร์    

      –  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Muroran Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   

      นอกจากนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านได้ร่วมกันอภิปรายวาระต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้อย่าง รอบด้านและมุ่งให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม  กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

608 total views, 1 views today