โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Shinshu University, Autumn 2019 ประเทศญี่ปุ่น

      ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Shinshu University, Autumn 2019 ประเทศญี่ปุ่น Shinshu University เปิดรับสมัครนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 ราย ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Shinshu University Global Education Center, Shinshu University, Autumn semester 2019 ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2562 – 5 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อศึกษาภาษาญี่ปุ่น แบบลงทะเบียนเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย โดยนิสิตผู้ได้รับการคัดเลือกนิสิตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา จาก Shinshu University รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

 

Download เอกสารแนบ 1

Download เอกสารแนบ 2

Download เอกสารแนบ 3

Download เอกสารแนบ 4

Download เอกสารแนบ 5

593 total views, 1 views today