อธิการบดีมอบรางวัลคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัยที่เสียสละเวลาและให้ความร่วมมือเข้าประชุมที่สำคัญของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี  อธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2 /2562 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดีทุกคณะและผู้อำนวยการวิทยาลัยต่างๆ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี  อธิการบดีได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงขอมอบรางวัลให้แก่คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัยที่เสียสละเวลาและให้ความร่วมมือเข้าประชุมที่สำคัญของมหาวิทยาลัยมากที่สุดและสม่ำเสมอ โดยมีการพิจารณาจากการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)และการประชุมสภาวิชาการซึ่งจะมีผลการประชุมรวมแล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของการประชุมทั้งหมด ใน 5 อันดันดับแรก ได้แก่

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร สุขะเสนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมาลา ชโยดม คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
  5. ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

หลังจากนั้น  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี  อธิการบดีได้ขอความร่วมมือคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัยจัดทำแผนการดำเนินงานล่วงหน้าที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายและให้ครอบคลุมทั้ง 5 พันธกิจ (การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุศิลปะและวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ) พร้อมทั้งมานำเสนอแผนดังกล่าวในที่ประชุมกรรมการบริหาร เพื่อให้แต่ละคณะ/วิทยาลัยได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

นอกจากนี้ การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3/2562 กำหนดในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

475 total views, 2 views today