โครงการเทศกาลศิลปะ “ศิลป์เสมอ” ครั้งที่ 1 

สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดโครงการเทศกาลศิลปะ “ศิลป์เสมอ” ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนผ่านการทำงานจริงและการทำงานเป็นทีม และเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรทัศนศิลป์และเผยแพร่ผลงานนิสิตสาขาวิชาทัศนศิลป์สู่สาธารณชนทั่วไป ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ชมผลงานงานศิลปะ และดนตรี การแสดงสาธิต Workshop ทางด้านศิลปะ การออกร้านของทำมือ ร้านอาหารเครื่องดื่ม และจัดกิจกรรมการบริการวิชาการต่างๆ เช่น การสอนการทำเครื่องปั้นดินเผา การสอนวาดรูป การสอนทำภาพพิมพ์ ฯลฯ  นอกจากนี้ยังให้นิสิตผลิตผลงานของทำมือเพื่อจำหน่ายแก่บุคคลที่มาร่วมงานอีกด้วย ในระหว่าง วันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐-๒๓.๓๐ น. และจัดพิธีเปิดโครงการในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ ลานกิจกรรมศิลป์ศาลา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ติดตามความเคลื่อนไหว โครงการเทศกาลศิลปะ “ศิลป์เสมอ” ครั้งที่ 1  ได้ที่ ชื่อเพจ fb. : ศิลป์เสมอ

569 total views, 2 views today