“กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561”

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม210 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  

กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยเหลือนิสิตที่มีความเดือดร้อน และประสบปัญหาทางด้านการเงิน โดยการมอบทุนให้แก่นิสิตเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าอาหาร ซึ่งปัจจุบันยังมีนิสิตอีกเป็นจำนวนมากที่ยังขาดแคลนและประสบปัญหาทางด้านการเงินอยู่ 

จากการดำเนินงาน นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกองทุน จนถึงปัจจุบัน ได้รับเงินบริจาคเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,677,321.12 บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสิบสองสตางค์) ซึ่งได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และผู้ประกอบการ จากการเชิญชวนบริจาคผ่านรูปแบบต่างๆ ทั้งแบบต่อเนื่องทุกเดือน และเป็นรายครั้ง โดยเงินบริจาคดังกล่าวสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โดยในปีงบประมาณ2561 มีผู้บริจาคทั้งสิ้น 157 ราย เป็นผู้บริจาคต่อเนื่อง 77 ราย และผู้บริจาครายครั้ง 80 ราย รวมเป็นเงิน 823,912.05 บาท  โดยกิจกรรมการรับบริจาค และกิจกรรมการกุศลต่างๆ ที่ได้ดำเนินงานหาทุนทรัพย์สมทบ ได้แก่ การตั้งกล่องรับบริจาคภายในมหาวิทยาลัย รับบริจาคในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มอบการ์ดแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นในพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยและผู้เกษียณอายุราชการ มอบการ์ดอวยพรวันเกิด บุคลากรมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

 

5,392 total views, 2 views today