The Lost Helmets ผลงานนิสิตศึกษาฯ แชมป์หนังสั้น พลเมืองไทย 

นายธนวัฒน์ ภู่ฝัก นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปีที่ 4 นายนนฤทธ์ มาเนียม นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปีที่ 4 นายอดิเทพ ศรีบุญ นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา การประกวดหนังสั้นพลเมืองไทย จากสถาบันพระปกเกล้า ในผลงาน “The Lost Helmets หมวกกันน็อคที่หายไป”   

โครงการหนังสั้น “พลเมืองไทย” (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง) จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความสำคัญของความเป็นพลเมืองที่มีจิตสำนึกสาธารณะ ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวของหนังสั้น ความยาวไม่เกิน 3-5 นาที รับสมัครผู้เข้าแข่งขันจากทั่วประเทศ 

รับชมหนังสั้น: https://www.youtube.com/watch?v=kV5OnqUcCSo 

 

News: 0138 

 

884 total views, 2 views today