ม.นเรศวร จัดปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2562 

วันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2561 กองการบริหารงานบุคคล ร่วมกับกองบริการการศึกษา กองกิจการนิสิต และกองส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562 ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 210 อาคารเอกาทศรถ  มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยในวันแรกได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.  ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0”, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุญรัตพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายเรื่อง “บทบาทของอาจารย์ในการบริการวิชาการ”, รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชญานุกูล บรรยายเรื่อง “คนรุ่นใหม่ พลังใหม่ กับมหาวิทยาลัยยุคใหม่ จากมิติของงานวิจัย”, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายเรื่อง “อาคารสถานที่ที่ใช้ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับพันธกิจ” 

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรบรรยายเรื่อง “หลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยนเรศวร”, สิบโทหญิงจรวยพร สุดสวาสดิ์ บรรยายเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ”, แพทย์หญิงจันทร์เพ็ญ ขวัญศิริกุล บรรยายเรื่อง “จิตวิทยาการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ดูแลนิสิต” 

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา”, นายอารมย์ จีนน้อย ผู้อำนวยการกองการบริหารงานบุคคล บรรยายเรื่อง “สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ”, รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายเรื่อง “ความก้าวหน้าในวิชาชีพอาจารย์และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” 

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องบทบาทการเป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษา เทคนิคการสอน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการ จิตวิทยาการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ดูแลนิสิต การพัฒนาความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้อาจารย์ใหม่ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน วางแผนและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้โดยผสมผสานสาระความรู้ต่างๆ รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้แก่นิสิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยนเรศวรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

887 total views, 4 views today