การสัมมนาพัฒนาหลักสูตรฯ ระยะที่ 1 

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองบริการการศึกษา จัดโครงการสัมมนาส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาบัณฑิตยุคใหม่ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ให้ผู้บริหาร และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้พัฒนาทักษะความรู้และมีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรหรือออกแบบหลักสูตรใหม่ในลักษณะพหุวิทยาการและสหวิทยาการ สร้างบัณฑิตยุคใหม่ที่ทำงานได้จริง ในยุค 4.0 ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก 

รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนเรศวรมีนโยบายในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องความต้องการของประเทศ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ คณาจารย์ ได้เข้าใจในแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรหรือออกแบบหลักสูตรใหม่ โดยใช้ผลลัพธ์การเรียน (Learning Outcomes) เป็นเป้าหมายหลักในการประเมินผล ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ชุลีกร ชนะสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี อาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นวิทยากร  

โครงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาบัณฑิตยุคใหม่ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 แบ่งออกเป็น 5 ระยะ ครั้งนี้เป็น ระยะที่ 1 ซึ่งประกอบไปด้วย การอภิปรายการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตยุคขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 กิจกรรมกลุ่ม : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ Workshop 

News: 0137 

757 total views, 2 views today