คณะสาธารณสุข ม.นเรศวร จัดเวทีสร้างผลงานวิจัยควบคุมยาสูบพื้นที่ภาคเหนือ 

หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพภาคเหนือ ครั้งที่ 2  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ(ศจย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและผลงานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ผู้เข้าร่วมงานจำนวน 70 คน ประกอบด้วย เครือข่ายนักวิจัยจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1 – 3  นักวิชาการ อาจารย์ และนิสิต โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมาลา ชโยดม คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุมเมื่อวันที่  6 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ จังหวัดพิษณุโลก ที่ผ่านมา 

สำหรับการจัดกิจกรรมมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นการบรรยายวิชาการในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

 • บทบาทของเครือข่ายนักวิจัยภาคเหนือในการควบคุมยาสูบ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาของ ศจย. 
 • การบรรยายวิชาการในหัวข้อ Innovative tobacco products: tobacco strategies โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมยาสูบ 
 • สรุปผลการดำเนินงานและผลการวิจัยของหน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือปีที่ 5 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพันธ์  เพ็ชรภูมิ หัวหน้าหน่วยวิจัยฯ 

 

ส่วนกิจกรรมภาคบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Poster presentation ในชุดความรู้เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของชาวไร่ยาสูบในจังหวัดสุโขทัย จำนวน 8 เรื่อง โดยนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ การนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยของเครือข่ายนักวิจัยจากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคในเขตภาคเหนือ จำนวน 8 เรื่อง ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

 • การเฝ้าระวังสถานการณ์การสูบบุหรี่ 
 • การป้องกันนักสูบหน้าใหม่ 
 • การพัฒนามาตรการบังคับใช้กฎหมาย และการช่วยเลิกบุหรี่ 

 

ทั้งนี้ การจัดประชุมวิชาการฯ ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการวิจัย ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุพัฒนา คำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา สุพรรณกุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย จริยา อาจารย์จากภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมตระกูล ราศิริ  อาจารย์จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก โดยผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ได้แก่ 

 • รางวัลชนะเลิศ ผลงานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของผู้ประกอบการร้านค้าปลีก โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะในตนเองต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดอุทัยธานี 
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ผลงานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนามาตรการการป้องกันการสูบบุหรี่ให้เยาวชนของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

   

644 total views, 2 views today