โครงการ ASEM Work Placement Programme คัดเลือกไปฝึกงาน ณ สถานประกอบการในประเทศเบลเยียมและเยอรมนี จำนวน 10 ทุน

       ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้เข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานอย่างสมดุลระหว่างฝ่ายเอเชียและยุโรป

      ทั้งนี้ สกอ.ดำเนินโครงการนำร่องซึ่งสิ้นสุดในปี 2560 แล้ว และจะดำเนินโครงการระยะที่สองเป็นระยะเวลาสามปี (2561-2563) โดยสกอ.จะจัดสรรงบประมาณให้กับนักศึกษาไทยที่ได้รับคัดเลือกไปฝึกงาน ณ สถานประกอบการในประเทศเบลเยียมและเยอรมนี โดยเหมาจ่ายคนละ 60,000 บาท จำนวน 10 ทุน

       หากมีคณะ/วิทยาลัยสนใจเสนอชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการและส่งรายชื่อพร้อมเอกสารสมัครมายังกองฯ ต่างประเทศ ในวันที่ 30 เมษายน 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ Download เอกสารแนบ

941 total views, 2 views today