University of British Columbia ประชาสัมพันธ์โครงการ 2019 UBC Vancouver Summer Program (VSP)

      ด้วย University of British Columbia ประชาสัมพันธ์โครงการ 2019 UBC Vancouver Summer Program (VSP) ซึ่งเป็นโครงการที่ไปเรียนทั้งสิ้น 4 สัปดาห์ กำหนดให้ลงทะเบียน 2 รายวิชา แบ่งเป็น 2 ช่วงได้แก่ ช่วงที่ 1 เดือนมิถุนายน 2562 (8 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2562) หรือช่วงที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2562 (13 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2562) ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีค่าลงทะเบียน(เหมาจ่าย) 5,250 ดอลล่าร์แคนาดา ครอบคลุมค่าใช้จ่ายได้แก่ ค่าลงทะเบียนเรียน 2 รายวิชา ประกันสุขภาพ รับส่งสนามบิน อุปกรณ์การศึกษา City tour กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ที่พัก พิธีปฐมนิเทศและปัจฉิม ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกลงรายวิชาในแต่ละ packages ตามรายละเอียดดังแจ้ง นิสิตผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

Download เอกสารแนบ

384 total views, 2 views today