อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร ร่วมสอนทำปลาส้มปลอดพยาธิ ในโครงการอุ่นกาย อุ่นใจ สายสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้คิดค้นกรรมวิธีการผลิตอาหารพื้นบ้านที่ทำจากปลาวงศ์ปลาตะเพียนให้ปลอดพยาธิใบไม้ตับ ด้วยกรรมวิธีกำจัดระยะติดต่อของพยาธิในปลาที่ใช้ทำอาหารพื้นบ้าน  เนื่องจากอาหารพื้นบ้าน เช่น ปลาส้ม ปลาร้า ปลาจ่อม ก้อยปลา เป็นอาหารที่ทำจากปลาวงศ์ปลาตะเพียน ที่อาจมีระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับ การบริโภคอาหารพื้นบ้านดังกล่าว มักเป็นการบริโภคแบบไม่ผ่านกรรมวิธีปรุงให้สุก หรือบริโภคแบบสุกๆ ดิบๆ ผู้บริโภคจึงมีโอกาสได้รับพยาธิระยะติดต่อที่อยู่ในปลาเข้าไป ปัญหาดังกล่าวนี้จึงเป็นปัญหาสำคัญทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ที่ต้องการกรรมวิธีในการผลิตอาหารพื้นบ้านให้ปลอดภัยจากพยาธิใบไม้ตับ 

ทั้งนี้ โครงการให้ความรู้ เรื่อง กรรมวิธีการผลิตอาหารพื้นบ้านที่ทำจากปลาวงศ์ปลาตะเพียนให้ปลอดพยาธิใบไม้ตับ เป็นหนึ่งในกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน โดยได้มีการสาธิตการทำปลาส้มให้กับประชาชนที่สนใจ และมอบให้กับประชาชนนำกลับบ้าน ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว เป็นหนึ่งในโครงการอุ่นกาย อุ่นใจ สายสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 โดยชมรม 10 สถานี 12 ความถี่ จังหวัดพิษณุโลก จัดเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดไผ่ค่อม (แพร-ประชาอุปถัมภ์) ตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่ผ่านมา 

5,326 total views, 1 views today