ม.นเรศวร จับมือ สวก. และภาคเอกชน เดินหน้าสานต่อนโยบายพลังประชารัฐ พัฒนา ต่อยอด ผลักดันงานวิจัยใช้ประโยชน์จริง 

       วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง  มหาวิทยาลัยนเรศวร และ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เพื่อร่วมกันพัฒนาการวิจัยให้ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศได้ ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3  ชั้น 3  อาคารสำนักงานอธิการบดี  

       พร้อมนี้ มหาวิทยาลัยได้นำเสนอผลงานวิจัยที่สวก.ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย และมีการบูรณาการร่วมกัน ทั้งหน่วยภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชนเพื่อให้เกิดประโยชน์จากงานวิจัยอย่างแท้จริง  ได้แก่ โครงการที่ 1 :  ไม้หอมกฤษณาพัฒนาเป็นชาสมุนไพรและเครื่องส าอาง หัวหน้าโครงการ รองศาสตราจารย์ดร.เนติ วระนุช คณะเภสัชศาสตร์ โครงการที่ 2 :  ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่า (โครงการที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว)  หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณะเกษตรศาสตร์ฯ และโครงการที่ 3 :  การผลิตสารเสริมพลังงานสูงจากน้ ามันเมล็ดในปาล์ม และน้ ามันปาล์มดิบ  หัวหน้าโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี ทาตระกูล คณะเกษตรศาสตร์ฯ ทั้งนี้มีสื่อมวลชนให้การสนใจเป็นจำนวนมาก ณ สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (CosNat NU)  อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 

 

News : 111 

 

581 total views, 3 views today