ม.นเรศวร จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 

 

       ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562  ณ อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน  5,573  คน ประกอบด้วย  ระดับปริญญาเอก  173  คน  ปริญญาโท 701 คน  ปริญญาตรี  4,699  คน  และดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย  1. นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  2. ศาสตราจารย์ ดร.อำนวย ถิฐาพันธ์ ปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  3. Professor Dr.Teruo Higa ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 

       ในการนี้เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยได้กำหนดฝึกซ้อมย่อยในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 และกำหนดฝึกซ้อมใหญ่วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป บัณฑิตทุกคนต้องรายงานตัวเข้าฝึกซ้อมตามวันเวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกครั้ง โดยขอให้แต่งกายสุภาพและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562                

       โอกาสนี้ ขอเชิญ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตใหม่ทุกท่าน สอบถามรายละเอียดในการรับพระราชทานปริญญาบัตร เพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 0 5596 8305 ทุกวันเวลาราชการ  

 

………………………………………………………

ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อนุมัติบุคคลผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ.2561
(ฉบับภาษาไทย)

ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อนุมัติบุคคลผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ.2561
(ฉบับภาษาอังกฤษ)

 

………………………………………………………

 

คู่มือการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

(จัดทำโดย กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร)

News :  0090 

 

1,194 total views, 50 views today