คณะเภสัชฯ ม.นเรศวร สร้างเครือข่ายงานวิจัยระหว่างไทยกับจีน 

 

“มาเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความรู้ใหม่ ๆ ในด้านเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ” 
 

       คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 2nd NSFC-TRF collaborative project meeting “Discovery and Generation of New Medicinal Chemical Entities Based on Bioactive Natural Products for Aging Society” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 

       ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ใหม่ ๆ ให้แก่นักวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย รวมทั้งการสร้างเครือข่ายของนักวิจัย โดยที่ผ่านมารองศาสตราจารย์ดร.กรกนก อิงคนินันท์ และคณะ ได้รับทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา จากสำนักงานกองทุนเพื่อการวิจัย (สกว) เรื่อง “การค้นหาและการสร้างยาใหม่จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับสังคมผู้สูงอายุ”  ซึ่งเป็นโครงการการวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย Prof. Zhu-Jun Yao School of Chemistry and Chemical Engineering, Nanjing University เพื่อให้การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการร่วมมือทำการวิจัยเป็นไปโดยได้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง  

       โดยภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท และสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านนวัตกรรมทางเคมี ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Natural Products for Aging Society” ขึ้น  โดยจะมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการจากทั้งนักวิจัยไทยและจีน รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้เสนอผลงาน และแสวงหาความร่วมมือกับนักวิจัยในประเทศจีนต่อไป 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่The 2nd NSFC-TRF collaborative project meeting

สนใจลงทะเบียนสมัครออนไลน์ฟรี ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ได้ที่สมัครออนไลน์ฟรี

 

210 total views, 1 views today