อธิการบดี ม.นเรศวร และทีมผู้บริหาร เข้าพบผู้บริหาร และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ภาพบรรยากาศเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา  เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และทีมผู้บริหาร เข้าพบผู้บริหาร และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

278 total views, 13 views today