การประชุมใหญ่สามัญประจำปีงบประมาณ 2561

 

: :   รายงานแผนและผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 20 มกราคม 2560 – กันยายน 2561   : :

 

: :   สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 61   : :

 

: :   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ   : :

 

: :   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   : :

 

: :   กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   : :

 

 

 

3,433 total views, 1 views today