หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

คณะเกษตรศาสตร์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา ภูมิศาสตร์

สาขาวิชา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การประมง

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเกษตร

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชา สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์

Website: http://www.agi.nu.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา คณิตศาสตร์

สาขาวิชา เคมี

สาขาวิชา ชีววิทยา

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชา ฟิสิกส์

สาขาวิชา ฟิสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชา สถิติ

Website: https://www.sci.nu.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชา วิศวกรรมวัสดุ

สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี

Website: http://web.eng.nu.ac.th

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

2.หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชา การออกแบบสื่อนวัตกรรม

สาขาวิชา ออกแบบทัศนศิลป์

Website: http://www.arch.nu.ac.th

 

คณะทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

Website: http://www.dent.nu.ac.th

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต

Website: http://www.nurse.nu.ac.th/

คณะแพทยศาสตร์

หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต

Website: http://www.med.nu.ac.th

คณะเภสัชศาสตร์

 1. หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา บริบาลเภสัชกรรม

 1. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

Website: http://www.pha.nu.ac.th/

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา จุลชีววิทยา

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์

สาขาวิชา ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

สาขาวิชา พยาธิวิทยากายวิภาค

Website: http://www.medsci.nu.ac.th/

คณะสาธารณสุขศาสตร์

 1. หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา อนามัยชุมชน

สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 1. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม

 1. หลักสูตร การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

Website: http://www.health.nu.ac.th/

คณะสหเวชศาสตร์

 1. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา กายภาพบำบัด

สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์

สาขาวิชา เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

สาขาวิชา รังสีเทคนิค

 1. หลักสูตร ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต

Website: http://www.ahs.nu.ac.th/

 

คณะนิติศาสตร์

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต

Website: http://www.law.nu.ac.th/

คณะมนุษยศาสตร์

 1. หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา ภาษาไทย

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา ภาษาฝรั่งเศส

สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น

สาขาวิชา ภาษาจีน

สาขาวิชา ภาษาเกาหลี

สาขาวิชา พม่าศึกษา

สาขาวิชา นาฏศิลป์ไทย

 1. หลักสูตร ดุริยางคศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา ดุริยางคศาสตร์ไทย

สาขาวิชา ดุริยางคศาสตร์สากล

Website: http://www.human.nu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

 1. หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชา การเงิน

 1. หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา การท่องเที่ยว

 1. หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต

 2. หลักสูตร บัญชีบัณฑิต

 3. หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต

Website: http://www.bec.nu.ac.th

คณะศึกษาศาสตร์

 1. หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์

สาขาวิชา ฟิสิกส์

สาขาวิชา เคมี

สาขาวิชา ชีววิทยา

สาขาวิชา ภาษาไทย

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

 1. หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

Website: http://www.edu.nu.ac.th/

คณะสังคมศาสตร์

 1. หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต

 2. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา จิตวิทยา

 1. หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา ประวัติศาสตร์

สาขาวิชา พัฒนาสังคม

Website: http://www.socsci.nu.ac.th/

วิทยาลัยนานาชาติ

 1. หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

 1. หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

Website: http://www.nuic.nu.ac.th

 

— รายละเอียดเพิ่มเติมการรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร

https://admission.nu.ac.th/

 

News: 0063

 

7,667 total views, 9 views today