อธิการบดีและผู้บริหาร ม.นเรศวร หวังคณะเภสัชฯ เป็น “เจ้าแห่งสมุนไพร” 

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  พร้อมผู้บริหาร ร่วมชี้แจงนโยบายและตอบข้อซักถามปัญหาที่บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์  ต้องการทราบ  เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย   

โดย บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ได้ร่วมสอบถามประเด็นที่ต้องการทราบในหลากหลายประเด็น เช่น ทิศทางและแนวทางการออกนอกระบบมหาวิทยาลัย, การบริหารงานเพื่อเพิ่มคุณภาพของนิสิตบัณฑิตศึกษา, แนวทางการจัดงานแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย, การวางแผนเกี่ยวกับการจัดตารางการเรียนการสอนของนิสิต เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถวางแผนการปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น เป็นต้น ซึ่ง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมตอบคำถามและชี้แจงรายละเอียด ในทุกประเด็นอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งฝากความหวังให้ทางคณะเภสัชศาสตร์ เป็น เจ้าแห่งสมุนไพร  โดยมีทางคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ร่วมผลิตสมุนไพรต่างๆ เพื่อนำมาสนับสนุน 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. จารุภา วิโยชน์ กล่าวว่า การชี้แจงมอบหมายนโยบาย แนวคิดและแนวทางการการปฏิบัตินั้นเป็นที่สำคัญ และหากทางมหาวิทยาลัยมีสิ่งใดให้ทางคณะฯ ได้ร่วมดำเนินการเชิงความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยทางคณะเภสัชศาสตร์ยินดีเป็นอย่างยิ่ง 

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

3,392 total views, 1 views today