สภานิสิต ม.นเรศวร เจ้าภาพการประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญ ที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีนายนฤคม   เอ้งฉ้วน  ประธานดำเนินโครงการ กล่าวรายงาน จากนั้นเป็นการแสดงต้อนรับคณะสภานิสิต จากมหาวิทยาลัยต่างๆ และการบรรยาย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์ ในหัวข้อ “พลังนิสิตนักศึกษารุ่นใหม่ในสังคมไทย…ภายใต้การเปลี่ยนแปลง” 

ทั้งนี้สภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เป็นสมาชิกในที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาทุกสถาบันทั่วประเทศได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะต่อประเด็นในการบริหารจัดการเรื่องสิทธิและการพัฒนานิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งในครั้งนี้สภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการดำเนินโครงการประชุมสมัยสามัญ “ที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8” ในระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสภานิสิตนักศึกษา จำนวน 28 สถาบัน  

ขอบคุณภาพจาก: สภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

464 total views, 1 views today