นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14  มุ่งเป้าพัฒนางานวิจัยต่อยอดสร้างนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “University in Disruptive Era” เพื่อเป็นเวทีการเผยแพร่และจัดการองค์ความรู้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัยอย่างเข้มแข็ง เพื่อสร้างนวัตกรรมในทุกมิติ ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนาประเทศ  โดยมี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ซึ่งมีนักวิจัยและผู้ที่สนใจร่วมงานกว่า 500 คน ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวชื่นชมที่ได้เห็นมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ และจัดการองค์ความรู้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคณาจารย์ และนักวิจัย จากสถาบันต่างๆ  โดยในปัจจุบัน ประเทศไทยจะต้องเผชิญและเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง และรวดเร็วทั้งในด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม เพื่อให้สามารถตั้งรับ และปรับตัวไปกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ทำให้ภาควิชาการต้องเร่งปรับปรุงพัฒนาองค์ความรู้ ทางด้านการวิจัย และการใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อสร้างนวัตกรรมในทุกมิติ ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนาประเทศ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

“University in Disruptive Era” เป็นหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจ และเป็นประเด็นที่เท่าทันต่อกระแสสังคมในช่วงนี้เป็นอย่างมาก และยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 เป็นการสร้างความตระหนัก และจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อการตั้งรับ และอยู่รอดของมหาวิทยาลัยไทยต่อไป”

ด้าน นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า  รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ  เพื่อให้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในแวดวงการศึกษา “การอยู่รอด” จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายวงการอุดมศึกษาไทยในวงกว้าง ที่ต้องหายุทธวิธีในการปรับตัวอย่างไรในโลกปัจจุบัน และอนาคต เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ตามภารกิจหลัก ด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิทยานิพนธ์ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัย ระหว่างบุคลากรทั้งในสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงได้การยอมรับจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ และเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

สำหรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี กล่าวถึง การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย”  ว่า เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรตามภารกิจหลัก ด้านการวิจัยและพัฒนา  พร้อมการมุ่งเน้นให้งานวิจัยสามารถตอบโจทย์ต่อการพัฒนาประเทศและเกิดนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ นอกจากนี้ “นเรศวรวิจัย” จะเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิทยานิพนธ์ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัย ระหว่างบุคลากรทั้งในสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ

 

News : 0048

 

502 total views, 2 views today