นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ คว้าดาว – เดือน ม.นเรศวร NU Freshmen Night 2018

นายสหัสวรรษ ติ๊บลูน (กัปตัน) นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนางสาวกานติมา ด่านประดิษฐ์ (ปลาย) นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด ดาว-เดือน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 ในโครงการ NU Freshmen Night 2018 การประกวดดาวเดือนจากทั้ง 16 คณะ และ 1 วิทยาลัย และผู้เข้าประกวดดาวเทียม เพื่อค้นหาตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยผลการประกวดดาวเดือน ประจำปีการศึกษา 2561 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายเดือน นายสิทธณัฐ วงค์สถาน คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ฝ่ายดาว นางสาวสุวิมล พวงลำ  คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฝ่ายเดือน นายอัษฎายุ ทนโนนแดง คณะสาธารณสุขศาสตร์  ฝ่ายดาว นางสาวเมศิญา เที่ยงธรรม คณะมนุษยศาสตร์, รางวัลชมเชย ฝ่ายเดือน นายมรุเชษฐ์ ตั้งสว่าง คณะแพทยศาสตร์ นายกัณฉัตร บุญนนท์ คณะมนุษยศาสตร์ นายไชยภัทร เกียรติรวี คณะนิติศาสตร์ ฝ่ายดาวนางสาวสุภัสสรา หมื่นส่ง คณะนิติศาสตร์  นางสาวณัฐิตา แสนใจ คณะเภสัชศาสตร์ นางสาวศศิวิภา เทียมใจ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, รางวัล Popular Vote ฝ่ายเดือน นายนพรัตน์ ปานแอ๊ด คณะศึกษาศาสตร์ และฝ่ายดาวนางสาวสุภัสสรา หมื่นส่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 

 

707 total views, 2 views today