นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร มอบเกียรติบัตรแก่คณาจารย์และนิสิตที่สร้างชื่อเสียง 

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑   คณาจารย์และนิสิตได้เข้ารับเกียรติบัตรจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่ง ได้ทำคุณประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตรที่ทำให้นิสิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วประสบผลสำเร็จในการทำงาน จำนวน 4 ท่าน ได้แก่
  • ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.โสภิตา ขำรอด 
  • ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เอกรัฐ ไทยเลิศ 
  • ดร.รินลดา ธรรมชัย  
  • ดร.สุภาวรรณ จันทร์ไพแสง
 2. นางสาววรรณดี ถวินบุญ นิสิตชั้นปีที่ 5 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่ 73 ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 21 ตุลาคม 2561 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

 3. นางสาวปรียา พรมแตง นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน “ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 4. นางสาวเบญจรัตน์ ดีเรือง นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน“นักศึกษาพิการ”ประเภทความพิการทางร่างกาย ประจำปีการศึกษา 2561 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

 

703 total views, 1 views today