โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว (Spring 2019) ณ Shimane University ประเทศญี่ปุ่น

   ด้วย Shimane University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว (Spring 2019) ณ Shimane University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2562
(หรือ 1 ปีการศึกษา) โดยนิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาได้จาก 6 คณะ ทั้งแบบลงทะเบียนเรียน หรือทำงานวิจัย
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

Download เอกสารแนบ

685 total views, 3 views today