ข่าวสารจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 253 (11/2561) 

         วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 253 (11/2561) โดยมีกรรมการเข้าร่วมประกอบด้วย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี กรรมการสภาประเภทผู้บริหาร กรรมการสภาประเภทอาจารย์  และนายสุมิตร สุภาดุลย์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยนเรศวร    โดยมีข่าวสารที่น่าสนใจ ดังนี้  

         1. การพิจารณาผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี  2561 ซึ่งเป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศกลุ่มอาเซียน + 6 ได้แก่   

         – ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
         ได้แก่ Professor Dr.Teruo Higa  ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัย Ryukyus และปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสถาบันระหว่างประเทศของ  EM Technology (ผู้คิดค้น EM)
         – ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
         ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. อำนวย ถิฐาพันธ์ ปัจจุบันทำงานด้านบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
         – ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
         ได้แก่ นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

         2. การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งจะครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
ในวันที่ 24 มกราคม 2561 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดังนี้
         – ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นประธานกรรมการ
         – รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพงษ์ เปรมจิต ประธานสภาอาจารย์   เป็นกรรมการ 

         3. การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดซึ่งแทนตำแหน่งที่ว่างลง  โดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดังนี้
         – พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ
         – รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมพร กาญจนกิจสกุล  กรรมการสภาประเภทอาจารย์ เป็นกรรมการ 

         4. การพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน  1 ท่าน เป็นประธานคณะกรรมการอุทธรณ์  และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)  ที่ประชุมสภามีมติแต่งตั้ง ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ 

         5. การพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) จำนวน 3 ฉบับ กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยฮัมบูรก์ ประเทศสาธารณรัฐเยอรมนี โดยคณะสัมคมศาสตร์ ,FH JOANNEUM Gesellschaft mbH University of Applied Sciences ประเทศออสเตรีย โดยคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร และคณะสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งการพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่างโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรกับ  LEYTE NORMAL University ประเทศฟิลิปปินส์ โดยคณะศึกษาศาสตร์  

         6. การพิจารณาการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาตรี จำนวน 3หลักสูตร  คือ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ฉบับปี พ.ศ. 2561   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฉบับปี พ.ศ. 2560 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ฉบับปี พ.ศ. 2559 ระดับปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2560 และระดับปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) ฉบับปี พ.ศ. 2560   

         7. การพิจารณาการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับปริญญาโท จำนวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. 2560  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2560  และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2560  ระดับปริญญาเอก จำนวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. 2560  หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ฉบับปี พ.ศ. 2560   

          นอกจากนี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กล่าวให้คำแนะนำแก่ทีมงานว่า “การบริหารจัดการที่ดีที่สุด คือการบริหารจัดการที่น้อยที่สุด” ซึ่งเป็นหัวใจของการบริหารจัดการบุคลากรใช้ความรู้ในการทำงาน (Knowledge Worker)  เพื่อให้แต่ละคนนำความรู้ออกมาใช้ในงานที่ตนทำโดยสมัครใจ มีการพัฒนาความรู้เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เสาะหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ ตลอดจนถึงการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์จากความรู้ของสมาชิกกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างเหมาะสม หากทำได้ดังนี้แล้ว บทบาทของบุคลากรก็จะมิใช่ผู้ทำงาน (Worker) อีกต่อไป แต่เป็นผู้ใช้ความรู้ในการทำงาน (Knowledge Worker) องค์กรของเราก็จะกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ไปโดยปริยาย     

         กำหนดการประชุมครั้งต่อไป คือ วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3  อาคารสำนักงานอธิการบดี  ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

 

 

 

 

717 total views, 3 views today