ม.นเรศวร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 

ในระหว่างวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 ได้แก่ รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ รศ.ดร.ภญ.อรลักษณา แพรัตกุล
ผศ.ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น รศ.ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย ผศ.ดร.อนามัย นาอุดม และ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร  

ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการและกล่าวถึงนโยบายในการบริหารว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายการทำงานเป็นทีมให้ทุกภาคส่วนทำงานแบบมีส่วนร่วม (Collaboration) เพื่อให้บรรลุพันธกิจทั้ง 5 ด้าน (ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการและด้านการบริหารจัดการ ) พร้อมทั้งได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความมั่นคงด้านองค์ความรู้ ความมั่งคั่งด้วยผลผลิต ความยั่งยืนด้วยประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และหลักธรรมาธิปไตย 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรมีนโยบายประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนตามแนวทางนโยบายประชารัฐและตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศไทย โดยสร้างผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยไป ถ่ายทอดสู่ชุมชน พร้อมทั้งมุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ 4 ด้าน เพื่อมุ่งสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้แก่   

  1. องค์ความรู้ด้านอาหาร สุขภาพ สมุนไพร   
  2. องค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
  3. องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และประวัติศาสตร์ 
  4. องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี 

สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา  2560  คณะกรรมการจะแบ่งเป็น 3 ทีม เพื่อประเมินให้ครอบคลุมทั้ง 5 พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ ผู้แทนบุคลากร นิสิตทุกระดับ ศิษย์เก่า ผู้แทนชุมชน และผู้ประกอบการในฐานผู้บัณฑิต ร่วมให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการ 

 

 

871 total views, 1 views today